Omakotitalon rakennuttaja vastaa työmaan turvallisuudesta

Rakennuttaja eli tulevan pientalon omistaja vastaa työmaan turvallisuudesta. Pientalon rakennuttaja ei vapaudu vastuustaan, vaikka ostaisi rakennustyön urakoitsijoilta tai käyttäisi ulkopuolisia rakentajia.

Vastuu siirtyy rakennuttajan harteilta vain, jos hankkeelle nimetään pääurakoitsija. Osaurakoina toteutettavan pientalon työturvallisuus on yleensä aina rakennuttajan vastuulla. Nämä tehtävät voidaan siirtää rakennushankkeeseen ryhtyvän palkkaamalle vastaavalle työnjohtajalle eli vastaavalle mestarille erillisellä sopimuksella.

Toimipa päätoteuttajana tai muuten vastuunalaisena kuka tahansa, ennen rakennustöiden aloittamista on tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi sekä niin, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville.

Haasteita pientalotyömaan turvallisuuteen asettaa varsinkin se, että pientalon rakennuttaja on harvoin rakentamisen ammattilainen. Pientalon rakentaminen voikin olla vaarallisinta siihen tottumattomalle eli rakennuttajalle itselleen. Riskejä syntyy siitäkin, että urakoitsijoiden työntekijät työskentelevät usein ilman paikalla olevaa työjohtoa eivätkä työturvallisuusvelvoitteet ole rakennuttajalla selvillä.

Pientalon rakennuttajan kannattaakin selvittää itselleen kuuluvat vastuut huolella ennen rakentamisen aloittamista. Turvallisuuteen panostaminen kannattaa myös siksi, että siistillä ja turvallisella työmaalla työskentely on tehokkaampaa, virheitä sattuu vähemmän ja rakentamisen laatu on parempaa.

Rakennuttaja voi olla myös työnantaja

Rakennuttajan vastuu kasvaa entisestään, mikäli hän palkkaa rakennustyön tekijöitä suoraan. Rakennuttaja toimii työnantajana teettäessään töitä verokortilla tai muuten palkatessaan työntekijöitä. Silloin rakennuttajaa koskevat kaikki työnantajille määrätyt työturvallisuus- ja työterveysvelvoitteet.

Kaikki alkaa turvallisuusasiakirjasta

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa rakennuttajan tulee laatia rakennushankkeen turvallisuusasiakirja, jotta se on käytettävissä kun suunnitellaan ja toteutetaan rakennustöitä. Turvallisuusasiakirjan tulee olla valmis jo ennen maanrakennustöiden aloitusta, jotta sitä voidaan käyttää maankaivun, kaivantojen tukemisen ja louhinnan toteutuksen suunnittelussa. Rakennuttaja voi pyytää pääsuunnittelijaa tai vastaavaa työnjohtajaa laatimaan työturvallisuusasiakirjan. Työturvallisuusasiakirjassa esitetyt asiat liitetään kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoihin joko erillisenä työturvallisuusliitteenä tai osana urakkasopimusta.

Muista myös vakuuttaa

Ennen rakentamisen aloittamista kannattaa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Pelkkä tapaturmavakuutuksen hankkiminen tai olemassaolo ei välttämättä riitä, rakennuttajan pitää myös selvittää, mitä vakuutus kattaa. Rakennustyössä tapahtuneen vahingon korvaaminen ei ole kaikissa tapaturmavakuutuksissa selviö. Myös talkootyöläiset kannattaa vakuuttaa. Useimmat vakuutusyhtiöt myyvät määräaikaisia talkoovakuutuksia, joiden keston voi itse määrittää. Talkoovakuutuksen kohdalla kannattaa varmistaa, että myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Lähde: Pientalotyömaan työturvallisuusopas / RKL ry

Pientalotyömaan turvallisuusopas auttaa

Rakennusmestarit ja -insinöörit RKL ry ylläpitää Pientalotyömaan työturvallisuusopas -teosta, johon tutustumalla pientalon rakennuttaja saa kattavan käsityksen omista vastuistaan. Oppaaseen kuuluu lisäksi helppotajuinen muistilista rakennuttajan vastuulle kuuluvista tehtävistä. Opas neuvoo myös vaarojen tunnistamisessa rakentamisen eri vaiheissa. Opas on ilmaiseksi ladattavissa RKL:n nettisivulta osoitteessa www.rkl.fi


Kodin Uutiset Kysely

Kodin uutiset kysely